Samfunnsansvar

I Advania engasjerer vi oss i viktige verdier for mennesker og miljø og ønsker å være åpne om utviklingen i vårt arbeid med bærekraft. Vi vil gjøre vårt for å nå framtidens lavutslippssamfunn og jobber systematisk med arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Kunder, myndigheter og andre samarbeidspartnere stiller økende krav til at våre produkter og tjenester skal leve opp til etiske, sosiale eller miljømessige standarder. Advania ønsker å ta samfunnsansvar og vi jobber aktiv mot å ha en bærekraftig virksomhet.

Vi stiller miljøkrav til våre leverandører

Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende sosiale og etiske krav i sin egen virksomhet og i leverandørkjeden. Leverandørene må signere på at de anerkjenner vår Code of Conduct for Suppliers før en avtale kan inngås.

Advania Code of Conduct for Suppliers beskriver hva vi forventer av våre samarbeidspartnere og er også basert på prinsippene i FNs Global Compact.

Vi er også medlem av RBA - Responsible Business Alliance.

 

Miljøfyrtårn

Alle Advanias avdelingskontor er sertifisert som Miljøfyrtårn. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Som godkjent Miljøfyrtårn oppfyller Advania krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Sertifiseringen som Miljøfyrtårn er godkjent som dokumentasjon i anbudskonkurranser og ved offentlige innkjøp. Det er også den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

UN Global Compact

Global Compact er FNs bærekraftsprogram for bedrifter og organisasjoner. Prinsippene i Global Compact gir god veiledning for satsinger på bærekraft og utvider fokus til å inkludere menneskerettigheter, arbeidstaker rettigheter og anti-korrupsjon, i tillegg til Advanias klima- og miljøarbeid. Som medlem av Global Compact leverer Advania-konsernet en felles årlig rapport om arbeidet med bærekraft samt at vi bidrar økonomisk til Global Compacts virksomhet. Når nærmere 10.000 bedrifter i 160 land implementerer og rapporterer bærekraftsmål bidrar det til å skape et stabilt og inkluderende globalt marked, som igjen gir fremgangsrike og stabile samfunn. www.unglobalcompact.org

Grønt Punkt

Advania med vår nettbutikk er kontrollmedlem av Grønt Punkt hvor vi tar ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

HMS og AMU

Advania har et velfungerende HMS – system som praktiseres i hele selskapet. Alle Advanias kontorer deltar årlig med gjennomgang av rutiner og utarbeider egne handlingsplaner. Det er laget interne prosedyrer for helse, sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø.

Arbeidsmiljøutvalg og verneombudsordning er godt forankret i Advania. Advania har en aktivitetsplan som dekker årlig gjennomføring av vernerunder og AMU møter.

Kontakt oss