Lærer i et digitalt landskap

Artikler
14.05.2019

Hvordan påvirker digitalisering av skolen lærerrollen?

Digitalisering av skolen påvirker selvfølgelig læreren. Mens noen føler at deres praksis blir utfordret av nye former for undervisning, vil andre møte endringene med er mer åpen holdning.

Noen lærere føler seg truet av digitaliseringen, noen synes det er vanskelig, mens andre sier det er slik verden har blitt, så det gjelder å henge med. Jeg tror kloke lærere og lærerkollegier vil være proaktive og se på hvordan teknologien best kan benyttes.”

James Nottingham, verdenskjent pedagog og grunnlegger av Challenging Learning påpeker at verden er endret og lærerens oppgave er å finne ut hvordan vi best kan bruke teknologien i skolen på en måte som gagner elevene.

Selv om barn har nesa i en skjerm betyr ikke det at de har stengt verden ute, det kan være at de samarbeider med en hel gruppe mennesker akkurat nå!

James Nottingham sier at han som foredragsholder finner dette interessant: “Jeg tar meg selv i å lure på om tilhørerne faktisk følger med på foredraget der de sitter og taster på mobilene sine. Når jeg etterpå ser hva tweetene deres inneholder får jeg bevist at de virkelig gjorde det."”

Så lenge digitalisering går hånd i hånd med pedagogikk kan det fungere utmerket. Det er når det digitaliseres for digitaliseringens skyld at det blir en utfordring, mener han. Læreren må aldri glemme det opprinnelige; pedagogikken.

Digital støtte for dybdelæring

James Nottingham snakker gjerne om SOLO taksonomi, struktur for observert læringsutbytte. SOLO taksonomi handler om en progresjon hvor man starter med å ikke vite noe om et emne, etterfulgt av å vite litt om emnet, for så å vite enda mer og til slutt nå det høyeste nivået som er å forstå og anvende på ulike måter.

Jeg tror digitale læringsmidler er særlig gode til å hjelpe barn og ungdom med å gå fra å ikke kjenne til et emne til å vite noe, til deretter å vite mye. Som lærere kan vi hjelpe dem å skape mening, utvikle forståelse og gjøre koblinger. Vi kan veilede elevene til å kunne vurdere om noe er `fake news´, hjelpe dem å avgjøre om kilden er troverdig, til å vurdere om det er seierherrens eller taperens perspektiv og hjelpe dem til å bruke kunnskapen i ulike sammenhenger.

Veileder, ikke informant

James Nottingham er opptatt av at vi omfavner mulighetene digitaliseringen gir. Han mener utviklingen er bra for mange ting, men ikke for alt. Lærerens rolle som veileder er kanskje enda viktigere i den digitale verden med tilgang på mengder av informasjon. 

For å lykkes må lærerne slutte å tro at de er best på å gi informasjon, ikke være som Kodak som spilte seg helt ut ved fornektet digitalkameraet fordi de var best på 35 mm film.

I stedet for å være en lærer som leverer elevene all informasjon, er vi nå lærere som gir elevene små doser av informasjon, for å deretter stimulere dem til å finne ut mer slik at de til slutt setter sammen egne ideer. På denne måten kan vi komme til et dypere nivå, til dybdelæring, hvor elevene er aktive i sin læring.

Digital didaktisk design

Det er velkjent at lærerens evne til å planlegge og gjennomføre undervisning med digitale verktøy er avgjørende for hvor godt elevene lykkes, men vi behøver ikke finne opp hjulet på nytt hver gang:

Det finnes flere ulike modeller og verktøy som kan benyttes for å skape digitale didaktiske design med utgangspunkt i det læreren ønsker skal skje i klasserommet. For at dette skal fungere optimalt må læreren først ta utgangspunkt i sin egen undervisning, elevenes behov og mål fra læreplanen -og deretter koble på digitale verktøy”, sier Frida Monsén skoleansvarlig i Advania.

Frida Monsén forteller at Advania Skolepartner hjelper lærere til å bli trygge i fornyelse av sin pedagogiske praksis. En spørrende tilnærming er avgjørende i veiledning av lærere:

- På hvilken måte kan digitale verktøy komplimentere eller forsterke din undervisning?
- Hvordan kan plattformene benyttes på en måte slik at elevene blir aktive og selvgående i produksjon av digitalt innhold?
- Hvordan kan digitale verktøy legge til rette for tverrfaglig arbeid tilknyttet nye temaer fra fagfornyelsen?
- Hvordan får du eleven til å fokusere på de rette tingene på sine digitale verktøy?
- Hvordan skaper du struktur i digitale arbeidsmetoder og samtidig tydeliggjør læringsprosessen for elevene?

Digital kompetanse kan sammenlignes med en litterasitet som på lik linje med lese- og skriveferdigheter burde gjennomsyre alle fagene i skolen. Derfor tilbyr vi veiledning innenfor blant annet digital lesning, kildekritikk, søkestrategier, opphavsrett, sikkerhet, integritet og kreativitet”, avslutter Frida Monsén.

 

Advania Skolepartner


Tilbake
Bilde med nyheter