Blandingskultur og omvendt undervisning

Artikler
28.05.2019

Elevfokusert læringsmodell hvor digitale verktøy er avgjørende for å lykkes.

Blandingskultur (Blended learning) er læringsmetodikk som kombinerer digitale ressurser med undervisning ansikt til ansikt og analoge læringsmidler. Blandingskultur er utbredt i dagens norske skole. Omvendt undervisning (Flipped classroom) er én form for blandingskultur som riktig tatt i bruk er en godt likt og effektiv metode.

Omvendt undervisning snur tradisjonell undervisning på hodet. Elevene bruker tiden hjemme til å tilegne seg forkunnskaper, før de med lærerens veiledning arbeider med emnet i klasserommet. Elevene kan se film, gjennomgå en presentasjon, høre en lydfil eller lese en tekst – gjerne støttet av instruksjon fra læreren som eksempelvis en videosnutt som setter emnet i en sammenheng.

Med omvendt undervisning endres lærerrollen fordi læreren må våge å bruke en undervisningsmetode hvor elevene settes i førersetet. Læreren gir fra seg deler av den tradisjonelle kontrollen og elevene må i større grad lære å ta kontroll over sin egen læringsprosess.

«Dette er noe vi må trene elevene på, det skjer ikke av seg selv», sier Frida Monsén i Advania Skolepartner.

Forkunnskaper – og kontroll over egen læringsprosess

Å inspirere og motivere elevene i forkant av arbeid med nye emner er viktig for elevenes innstilling til arbeidet. Dette kan læreren enkelt gjøre digital ved å dele video, bilde, illustrasjon eller lydfil om emnet som vekker elevenes interesse og bidrar til aktivering av deres forkunnskaper.
Den største fordelen med omvendt undervisning er at elevene får mulighet til å skape seg forkunnskaper så tiden på skolen kan brukes mer effektivt. Forkunnskaper er viktig for elevenes læringsutbytte", sier Frida Monsén.

Læreren må ha digital kompetanse

I sin masteroppgave “Varierte undervisningsforløp i teknologirike klasserom. En multippel casestudie om lærernes bruk av digitale læringsressurser i 1:1-klasserom” viser Henrikke Flittig Aardalen til at norske lærere har positive holdninger til bruk av teknologi i undervisningen, men at den faktiske bruken av teknologi er begrenset. Videre viser Aardalen til at dette henger sammen med lærernes manglende kunnskap om hvordan teknologi kan implementeres i undervisningen på en hensiktsmessig og god måte.

Det er velkjent at læreren er en av de viktigste faktorene når det gjelder elevenes læring. Bruk av teknologi i læringsarbeidet forutsetter naturlig nok at lærerne selv har digital kompetanse. Det er derfor viktig at skolene gir lærerne støtte og tid til å utvikle denne kompetansen slik at de får et grunnlag for å kunne vurdere hvilke digitale læringsressurser som er hensiktsmessige, og som kan tilpasses elevenes læringsmål”, kommenterer Frida Monsén.

Advania Skolepartner bistår skoler med utforming av strategi og planer for hvordan teknologi kan anvendes i undervisningen.

Frida Monsén referer til en studie av Krumsvik, Egelandsdal, Sarastuen, Jones, og Eikeland som viste at lærere som lykkes med pedagogisk teknologibruk innehar høy digital kompetanse, gode klasseledelsesevner, samtidig som de mestrer digital underveisvurdering og evner til å tilpasse undervisningen i en stadig mer digitalisert skolehverdag (Krumsvik et al, 2013).

Eksempel

Det er fortsatt den pedagogiske tilnærmingen som er viktig, ikke teknologien i seg selv”, poengterer hun og viser til eksempel fra Kirkevoll skole hvor lærerne på en ukomplisert måte blander digitale og analoge metoder i samme undervisningsøkt:

"Elevene fikk velge mellom ulike metoder som digitale program, å bygge med klosser eller tegne figurer, men læringsmålet var det samme for alle barn. Når læreren er trygg på læreplanen og behersker ulike metoder og verktøy for læring – både digitale og analoge – får elevene variert undervisning, noe som i seg selv er gunstig for motivasjon og læring." 

Digitale arbeidsmetoder

Planlegging av bruk av digitale verktøy- og arbeidsmetoder er nødvendig for å styrke undervisningen og elevenes læring. Blandingskulturen gir et godt utgangspunkt for økt læringsutbytte blant annet fordi arbeidsmetodene varierer.

Advania Skolepartner har utarbeidet en brosjyre med tips til planleggingen av digitale arbeidsmetoder som er satt sammen av 5 steg:

  • Kunnskapsstatus (forkunnskap)
  • Inspirasjon
  • Forståelse
  • Dybdelæring
  • Vurdering for læring

 

Det er opp til hver enkelt lærer hvilke steg som skal bli gjennomført digitalt og analogt, men i brosjyren får læreren helt konkrete tips om hvilke digitale verktøy som kan være hensiktsmessige å benytte i de ulike stegene av planleggingen og gjennomføringen.

 

Motta brosjyren «Planlegging av digitale arbeidsmetoder i 5 steg» ved å fylle ut skjema eller send oss en melding på skole@advania.no

Les mer om Advania Skolepartner


Tilbake
Bilde med nyheter