Motstand viktig for læring

Artikler
17.06.2019
Growth mindset er en måte å tenke på som fremmer kognitiv endring. Motsatsen er fixed mindset, fastlåst tenkemåte, som hindrer utvikling og endring. Begrepene stammer fra den amerikanske psykologen Carol Dweck som har publisert en rekke bøker og forskningsartikler om temaet. Dweck samarbeider med James Nottingham og Challenging Learning.

Mindset, eller tenkemåte, uttrykker en persons grunnlag for sine tanker omkring et gitt tema eller objekt. Vi har spurt James Nottingham fra Challenging Learning hva han tenker om growth mindset.

Carol Dweck har gitt navn til det som folk i lange tider har tatt for å være talent og evner”,

Han forklarer at for noen vil et møte med en åpenbart talentfull person gi grunnlag for å tenke at personen er slik, mens andre som ser den samme personen kan tenke at hen er talentfull fordi hen har utviklet seg ved hjelp av sin lidenskap, indre driv, dedikasjon, forpliktelse og energi.

Den første tenkemåten er det vi kaller fastlåst tankegang. Den andre er hva Dweck kaller growth mindset, eller det andre psykologer vil kalle inkrementell. Ideen bygger på teorien om at gener spiller en rolle i utvikling av evner, men at talent kommer fra anstrengelse, lyst, læringsvilje og dedikasjon”.

Årsaken til at dette er viktig i skolen er at elever med fastlåst tankemåte raskere vil gi opp fordi de tenker at de ikke vil klare det.

Selv om elever med fastlåst tenkemåte ikke artikulerer dette handler det ofte om følelsen av at de ikke har vist seg lovende eller bedre enn sine medelever og at oppgaven derfor ikke er noe for dem. Elevene med growth mindset vil på den andre siden kunne fortelle seg selv – jeg er ikke veldig god i dette nå, men jeg kan bli bedre. “Not yet” er blitt et kjent uttrykk for denne holdningen om mulighet til forbedring.

James Nottingham finner disse ulike tenkemåtene fascinerende. “Ofte hører vi journalister bruke begreper som naturtalent om en dyktig idrettsutøver, musiker eller forfatter. Mens andre gjerne vil fremheve hva de har gjennomgått for å bli så gode”.

Han forteller om sitt favorittsitat som illustrerer dette:

Etter en fantastisk pianokonsert gikk en fra publikum frem til pianisten og sa - Det var vidunderlig, jeg ville gitt mitt liv for å kunne spille som deg. Hvorpå pianisten svarte – Det er akkurat det jeg har gjort.

I følge James Nottingham var det ikke Carol Dweck som gjorde den første forskningen på dette feltet. Forskningen stammer fra inkrementell teori og entitetsteori, men Dweck introduserte de nye termene – fixed and growth mindset – som en måte å gjøre denne forskningen lang mer tilgjengelig på.

Kan læres

Growth mindset tilrettelegger for endring og utvikling – som er avgjørende for læring. Elever med denne type tenkemåte liker utfordringer og forstår at innsats er nøkkel til fremgang. Å mislykkes er ikke bekreftelse på at man aldri vil bli god nok, men et signal for ytterligere innsats. Derfor er det viktig at lærere stimulerer sine elever til å tenke slik, og ikke vike unna utfordringer og gi opp når de møter motstand”, sier Frida Monsén i Advania Skolepartner.


Forskning har vist at selv kortvarig trening kan endre en persons tenkemåte fra fixed til growth mindset, med påfølgende positiv effekt for prestasjon. Dette viste Dweck og kolleger i en større studie som benyttet growth mindset-tenkning på deler av en elevgruppe med svært lav motivasjon for å fullføre sin skolegang. Den andre delen av gruppen var kontrollelever som ikke mottok mindset-trening. Etter endt studie var andelen elever med beståtte eksamener større i gruppen som hadde deltatt i growth-mindsetøvelser enn i kontrollgruppen.

Forskning har også vist at lærerens oppfatninger om growth vs. fixed mindset har betydning: En lærer med fixed mindset ser gjerne mindre utviklingspotensial hos elevene, noe som hemmer læring.

Læreren må tro at elevene kan lære og utvikle seg og på bakgrunn av dette tilrettelegge undervisningen slik at elevene får trening i å møte og overvinne utfordringer”.

Nedtur før opptur

Frida Monsén forteller at The Learning Pit er en metode som konkret viser hvordan lærere kan arbeide med growth mindset i sin undervisning. Hun legger også til at Advania Skolepartner blant annet tilbyr skoleledere og lærere trening i denne metoden.

Med The Learning Pit benyttes såkalte kognitive dilemmaer i undervisningen. Elevene utfordres med dissonans i det som presenteres for dem – de må ned i læringsgropa - eksempelvis ved å bli stilt overfor to ideer som hver for seg virker fornuftige, men som innbyrdes er motstridende. Et eksempel kan være at vi står i en klimakrise, samtidig fortsetter vi å fly.

Når elevene må diskutere denne type dilemmaer tvinges de til å tenke nøyere gjennom informasjonen og dypere læring oppstår. Ved å overvinne disse utfordringene blir det synlig for elevene at suksess er mulig selv om de først finner det svært vanskelig - noe som også er et av hovedbudskapene fra forskningen på growth mindset.

Kilder:

The power of believing that you can improve 

The new science of wise psychological interventions 

Metaanalyse – growth mindset

Developing a Growth Mindset

 

Les mer om Advania Skolepartner


Tilbake
Bilde med nyheter