ERP i en brytningstid

Nyheter
02.07.2019

ERP har endret seg relativt lite gjennom 20 år, men nå står vi midt i formidable endringer. Alt som kan digitaliseres vil bli digitalisert. Og ERP er den digitale kjernen i virksomheter som må være på plass før digital transformasjon kan bli en realitet.

Trenden i markedet er tydelig; dagens virksomheter kjøper plattform, ikke system og strategi er viktigere enn konkret løsning.
Tiden for implementeringsprosjekter av nytt forretningssystem som følges av en “stille periode” er over. Det er når ERP-løsningen blir tatt i bruk det viktigste skjer. Med en skybasert plattformen som kontinuerlig oppgraderes er det enda mer avgjørende å velge en leverandør som er en reell kompetansepartner, som bidrar med forvaltning for utviklingen.

Kjapt i gang

Istedenfor å belemre organisasjonen med å dokumentere og definere alle dagens prosesser, starter nå implementering av ERP-plattform med å sette opp en løsning. Deretter avdekker kunde og leverandør i samarbeid hva som dekkes av standard, og hva som kobles på av mikroprosesser rundt kjernen. Dette gjør at virksomheten får inngripen med løsningen med en gang og tidlig mulighet til å justere. Endringen fra tidligere metoder er stor. Det er slutt på at kunden først jobber lenge med definering av prosesser før leverandør svarer på disse, og det deretter brukes tid på å sette det hele opp.

Datadrevet

For å lykkes med ERP i dag er det nødvendig med en datadrevet strategi. Virksomheter bør etablere et målbilde for beslutningsstøtte og dataanalyse og definere hva dataene skal brukes til, hvilken innsikt som er nødvendig for økt konkurransekraft. Et målbilde gjør det også lettere å prioritere hva man skal begynne med i implementeringsprosjektet for ny ERP-plattform. Samtidig er det avgjørende å etablere en kultur for å ta datadrevne beslutninger. Å sørge for å utnytte teknologiplattformen i sentrale forretningsmessige beslutninger. Istedenfor PowerPoint på ledermøtene bør live visualiseringsverktøy av tilgjengelig informasjonen benyttes. Power BI som inngår i Microsoft Dynamics 365 er eksempel på et slikt verktøy.

Skybasert plattform

Med en skybasert plattform som Microsoft Dynamics 365 er kjerneapplikasjonen standardisert og dataene har en hovedkilde. Rundt denne datakjernen plugges de spesialiserte applikasjonene på. Mikroprosessene optimaliseres på utsiden av kjernen og tilpasses den enkelte virksomhets behov. Denne fleksibiliteten på utsiden av kjernen tydeliggjør fortrinnet ved å velge plattform fremfor tjeneste. Kombinasjonen av “Best from Suite” og “Best of Breed” kalles av Gartner Postmodern ERP eller Microservices.

Microsoft holder kjernen oppdatert med en felles versjon. Dette gir virksomhetene effekten av multi-tenant med standardisering, samtidig som de får fleksibilitet i egen løsning.

Endret kjøpsprosess

Med innkjøp av plattform er tilbudsprosessen blitt dialogbasert. Leverandør og partner fokuserer først på det store mulighetsbildet, på overordnet strategi og tidslinje knyttet til denne for deretter å bryte det ned til hva som skal bygges bit for bit. Virksomheter kjøper ikke lenger på best practice, men på strategi, kompetanse og utviklingskraft.

Raskere implementering

I implementering av skybasert plattform er det viktig å starte med en minimumsløsning som gir umiddelbar verdi for kunden. Hva dette er må avdekkes for den enkelt virksomhet.

Skybasert leveransemodell endrer implementeringsprosessen radikalt. Det handler om å konfigurere innenfor et rikt mulighetsrom ved bruk av agile metoder. Optimaliseringer gjøres gjennom microtjenester utenfor applikasjonen, for Microsoft Dynamics 365 i det som kalles Power plattform.

Når beslutningen er å benytte standard er det vesentlig å være tro mot dette, å følge strategien som er satt. Videre er det avgjørende at kunden som skal eie og leve med løsningen er aktivt med i prosessen og setter av tid til å gjennomføre prosjektet. Å implementere et standardisert system krever organisasjonsendring. Teknologien er sentral, men prosesser og mennesker må aldri undervurderes. Ny ERP-plattform gir raskere implementering, men evne til organisasjonsmessig endring blir enda viktigere.

Endrede kontrakter

Modellen som benyttes går fra prosessorientert systemutvikling til systemorientert prosessutvikling. En agil metode hvor kunden er i førersetet og leverandøren har et bistandsansvar. 

Valg av kontrakt bør gjenspeile hvordan leverandør og kunde skal jobbe sammen, at partene er omforent om hva man kan forvente av hverandre. Når veien går stegvis krever det løpende tydelighet om konsekvenser for tid og kostnad, og det krever løpende beslutninger hos kunden.

Livet etter implementering viktigst

Når løsningen er implementert og satt i drift kommer syretesten av om man har en leverandør med bransjekunnskap som kan bidra til videre utvikling og vekst. Nå skal løsningen være godt rigget så omkringliggende teknologier kan kobles på. Plattformen er skalerbar og virksomheten skal være i stand til å håndtere fortløpende endringer internt, i bransjen og hos kundene. For det er nå det begynner, livet med en alltid oppdatert skybasert plattform blir nettopp så godt som den gjøres gjennom utvikling og smart bruk.


Tilbake
Bilde med nyheter